Polisi Privasi

Polisi Privasi

Laman blog www.shahadafauzi.com adalah sebuah platform konten digital yang memberikan kandungan dan artikel menarik untuk pembaca serta pengguna-penggunanya.

Dokumen ini bertujuan untuk memberitahu pembaca dan pengguna di laman blog ini mengenai polisi berkenaan pengumpulan dan penggunaan data peribadi sekiranya menggunakan servis-servis yang ditawarkan dari laman ini.

Sekiranya anda memilih untuk melayari dan menggunakan laman blog ini, anda dengan ini bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan data yang dilakukan sejajar dengan polisi ini. Data peribadi yang dikumpul bertujuan untuk memberikan kandungan dan artikel yang lebih baik untuk pembaca dan pengguna serta menambah baik servis-servis saya. Saya tidak akan sesekali berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga selain dari yang termaktub di dalam dokumen ini.

Adalah penting untuk saya mengumpul dan memproses data peribadi anda bagi menyajikan servis-servis yang disediakan. Jika anda tidak memberikan maklumat peribadi anda, atau tidak bersetuju dengan dokumen ini atau sebarang penambahbaikan terdapat dokumen ini, saya mungkin tidak boleh memberikan keseluruhan servis kepada anda dan anda mungkin tidak lagi boleh menggunakan servis yang saya sediakan.


Notis

Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) dan peraturannya, notis ini dikeluarkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Notis ini akan memberitahu tentang hak anda berkenaan dengan data peribadi anda yang telah dan/atau akan, dikumpulkan dan diproses oleh saya. Untuk tujuan notis ini, istilah "data peribadi" dan "pemprosesan" hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti yang ditetapkan dalam Akta.

Notis ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda akan dan/atau telah diproses oleh saya atau bagi pihak saya dan anda dengan ini memberikan persetujuan untuk pemprosesan data peribadi anda.


Pengumpulan Data Peribadi

Istilah "data peribadi" bermaksud apa-apa maklumat dalam simpanan atau kawalan saya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada individu setakat individu itu boleh dikenal pasti menerusi maklumat yang mungkin termasuk; tetapi tidak terhad kepada; nama, alamat, nombor telefon, nombor pasport/kad pengenalan, tarikh lahir, alamat e-mel, jantina, bangsa, butiran bank, butiran kad kredit/debit dan semua butiran lain yang anda berikan menerusi borang yang disediakan di bawah perkhidmatan dan produk saya.

Jenis data peribadi yang dikumpul bergantung pada tujuan pengumpulan. Saya mungkin "memproses" data peribadi anda dengan cara mengumpul, merekod, menyimpan, menggunakan, mendedahkan dan/atau memadamkannya.

Untuk menambah baik produk dan perkhidmatan saya, maklumat peribadi terperinci mungkin akan diperlukan. Maklumat yang diperlukan adalah termasuk tetapi tidak terhad kepada; maklumat lokasi semasa anda yang akan digunakan untuk mengenal pasti lokasi semasa bagi tujuan penyebaran konten yang lebih baik. Maklumat yang diminta akan disimpan dan digunakan mengikut dasar privasi ini.

Selain itu, saya juga mungkin menerima, menyimpan dan memproses data peribadi anda yang disediakan oleh mana-mana pihak ketiga, yang mana data-data tersebut telah pun diberikan kebenaran oleh anda untuk tujuan terbabit; sebagai contoh data emel dari Facebook. Saya juga mungkin akan berkongsi data-data anda dengan pihak berkuasa bagi tujuan perundangan sekiranya pihak saya fikirkan perlu namun untuk tujuan ini, saya akan memberi notifikasi/makluman kepada anda.


Penggunaan Data-Data Peribadi Anda

Shahada Fauzi Dot Com mungkin akan memproses dan menggunakan data peribadi yang dikumpul menerusi anda untuk salah satu atau semua fungsi-fungsi dibawah:
 • Memberi notifikasi tentang aktiviti-aktiviti di https://www.shahadafauzi.com/ yang berkait dengan akaun anda.
 • Menguar-uarkan mengenai promosi, aktiviti atau acara yang dianjurkan oleh www.shahadafauzi.com atau penaja-penaja.
 • Menjalankan aktiviti pemasaran (sebagai contoh tinjauan dan penyelidikan pasaran).
 • Memaparkan iklan-iklan dari penaja.
 • Bagi menyelesaikan apa-apa isu, komplen atau pertanyaan yang anda tujukan kepada saya.
 • Bagi menyiasat, memberi respon dan/atau mempertahankan diri terhadap apa-apa tuntutan undang-undang yang dibuat terhadap Shahada Fauzi Dot Com.
 • Bagi apa-apa tujuan yang mempunyai kaitan dengan diatas.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Saya TIDAK akan terlibat dalam mana-mana aktiviti penjualan, penyewaan, pemindahan hak milik dan pendedahan data peribadi anda tanpa pengetahuan anda. Bagaimanapun, saya mungkin akan mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan dibawah:
 • Mana-mana pihak yang terbabit dengan prosiding undang-undang atau prosiding undang-undang yang bakal berlaku.
 • Pusat data dan/atau pelayan yang terletak di dalam atau di luar negara anda untuk tujuan penyimpanan data bagi kegunaan platform ini.
 • Agensi kerajaan, agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, tribunal, badan kawal selia/profesional, pengawal selia industri, kementerian dan/atau agensi atau badan berkanun, pejabat atau majlis perbandaran di mana-mana negara, jika diperlukan atau diberi kuasa untuk berbuat demikian, untuk memenuhi mana-mana peruntukan undang-undang yang terpakai, peraturan, perintah atau penghakiman mahkamah atau tribunal, atau pertanyaan daripada pihak berkuasa yang berkaitan.
 • Mana-mana badan lain yang berkaitan yang dikehendaki di bawah undang-undang.
 • Anda bertanggungjawab untuk memastikan maklumat yang anda berikan kepada saya adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini.

Keselamatan Data Peribadi Anda

Saya akan membuat kemas kini yang munasabah kepada langkah keselamatan dari semasa ke semasa dan memastikan pihak ketiga yang diberi kuasa hanya menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang ditetapkan dalam dokumen ini sahaja.

Internet bukan medium yang selamat. Walau bagaimanapun, saya akan melaksanakan pelbagai prosedur keselamatan yang munasabah berkenaan dengan platform saya ini. Sebagai individu yang mempunyai akses kepada data peribadi anda adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menghormati kerahsiaan data peribadi anda.

Walau bagaimanapun, "keselamatan sempurna" tidak wujud di internet dan cubaan-cubaan untuk ‘menceroboh’ pelayan adalah perkara biasa dalam dunia sekuriti digital. Namun Shahada Fauzi Dot Com akan sedaya upaya memastikan data-data penggunanya selamat.


Pindaan kepada Dokumen ini

Shahada Fauzi Dot Com berhak untuk membuat pindaan terhadap dasar privasi bila-bila masa dengan mengemaskini dokumen ini. Pihak kami akan memberi notifikasi kepada anda jika terdapat perubahan terhadap dokumen ini.


Cookies

Cookies adalah data kecil yang disimpan oleh pelayar web bagi tujuan perhubungan dengan pelayan. Data ini disimpan oleh pelayar di dalam storan peranti anda dan akan dihantar ke pelayan apabila anda melayari https://www.shahadafauzi.com.

Bagaimanapun, servis dari pihak lain yang saya gunakan juga ada menggunakan Cookies mereka tersendiri ketika anda melayari https://www.shahadafauzi.com. Pihak-pihak terbabit adalah:
 • Google Analytics
 • Google Adsense

Privasi Kanak-Kanak

Sekiranya anda berumur dibawah 18 tahun, anda perlu mendapatkan kebenaran dari ibu bapa atau penjaga untuk menggunakan servis-servis di bawah Shahada Fauzi Dot Com. Saya berhak untuk membuang data anda sekiranya mendapat permintaan dari pihak berkuasa atau ibu bapa atau penjaga anda.


Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai soalan atau cadangan terhadap notis privasi ini, boleh hubungi saya menerusi email blog.shahadafauzi@gmail.com.

Borang Maklumat Hubungan